1. ใบขนส่งสินค้าขาเข้า กศก. 99/1
 2. หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. กรณีเป็นชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในประเทศไทยต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตังต่อไปนี้
  • หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเป็นปีๆไป
  • หนังสืออนุญาตของกรมการจัดหางานว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วยราชการ ต้องมีหนังสือของหน่วยงานราชการนั้นๆ รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศในประเภท NON IMMIGRANT แล้ว และจะอยู่ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. กรณีชาวไทยต้องแสดงหลักฐานแสดงการย้ายภูมิลำเนา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา คำสั่งย้าย หนังสือสัญญาสิ้นสุดการจ้าง
 5. ใบตราส่งสินค้า (BILL OF /AIR WAYBILL)
 6. แบบธุรกิจต่างประเทศ กรณีมีมูลค่าเกิน 500,000 บาท
 7. บัญชีราคาสินค้า (INVOICE) (ถ้ามี)
 8. ใบสั่งปล่อยสินค้า (DELIVER ORDER)
 9. บัญชีรายการสิ่งของ (PACKING LIST) หรือ เอกสารซื้อขาย (ถ้ามี)
 10. ใบอนุญาต กรณีสินค้าควบคุมการนำเข้า
 11. แบบคำร้องขอยกเว้นอากร
 12. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ

ขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน

 1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร ใบขนส่งสินค้าและเอกสารประกอบต่อฝ่ายเอกสิทธิ์ ส่วนการนำเข้าสำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือ สำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำเข้า
 2. กรมศุลกากร จะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาการยกเว้นอากรหากมีของใช้ในบ้านรือนเข้ามาแต่ไม่มีลักษณะได้รับยกเว้นอากร

**สำคัญ

ทุกครั้งที่เข้ามายังประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องเข้าช่องตรวจคนเข้าเมืองที่มีเจ้าหน้าที่ปั้มตรายาง เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราปั้มหรือช่องเร่งด่วน

Start typing and press Enter to search