ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นอากรเนื่องในการย้ายภูมิลำเนาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ชาวต่างประเทศ
1.1 เป็นผู้ที่ได้รับโควตาเข้าเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือในใบประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
1.2 เป็นผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของส่วนราชการและมีหนังสือของส่วนราชการนั้น ๆ รับรองว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้อยู่ในประเทศไทยในประเภท Non-Immigrant แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
1.3  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศและได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้อยู่ในประเทศได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีกรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่เป็นเรื่องรีบด่วนต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณา คือ

ก. หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศชั่วคราวเป็นปี ๆ ไป

ข. หนังสืออนุญาตของกรมการจัดหางานรับรองว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีชาวต่างประเทศตาม

1.2 และ 1.3 มีสามีหรือภริยาของตนติดตามมาด้วย และได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้อยู่ในประเทศไทยได้ครั้งแรก 90 วัน ให้ถือว่าผู้ติดตามนั้นได้ ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในประเทศด้วย[ชาวต่างประเทศที่เข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุในประเทศไทย(วีซ่าประเภท Non-immigrant รหัส“O”) ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากร]

2. คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไปทำงานหรือศึกษาหรือดำรงตำแหน่งในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ประจำในต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐาน แสดงว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือสำเร็จการศึกษาหรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับ มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

Start typing and press Enter to search