บริษัทสยามฯได้เปิดบริการและส่งของสินค้าทางออนไลน์ ทั้งทางอากาศ (Air Freight) และทางเรือ (Ocean Freight) ตามความประสงค์ของผู้สั่งซื้อ ผู้ที่จะใช้บริการของบริษัทฯจะต้องรับทราบข้อปฏิบัติของทางบริษัทฯอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

๑ ไม่รับสินค้าต้องห้ามดังนี้

ก อาวุธปืน กระสุนปืน หรือส่วนประกอบต่างๆของอาวุธปืน รวมทั้งดินปืน

ข สินค้าที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด

ค แบตเตอรี่รถยนต์

ง Lithium Metal and/or Iron Battery

จ สินค้าที่มีฉลากหรือข้อความระบุคำว่า ” U.N.” or ” CLASS ” และมีเครื่องหมายสินค้าอันตรายระบุไว้บนตัวสินค้าหรือหีบห่อ

ฉ สินค้าจำพวกติดไปได้ เช่น น้ำหอม ยาทาเล็บ

ช สินค้าประเภทไฮเทค เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออะไหล่คอมพิวเตอร์

ซ อะไหล่รถยนต์ มอเตอรไซด์ ที่ไม่ได้มาในกล่องบรรจุ

ณ ต้นไม้ พืชภัณฑ์ต่างๆ

นอกเหนือจากสินค้าต้องห้ามดังกล่าวไว้ บริษัทฯไม่แนะนำให้ส่งสินค้าประเภท แตกง่ายดังเช่น เครื่องแก้วและจานทุกชนิด ของเหลว เจล  ครีม หากมีการซึมออกมานอกเหนือบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้สั่งซื้อรับทราบในกรณีที่รับของดังกล่าว และผู้สั่งซื้อจะต้องติดต่อกับผู้ส่งของให้หาวิธีมารับของกลับไปและรับผิดชอบค่าส่งของกลับ ยกเว้นในกรณีที่สินค้าเข้ามาในประเภทข้อ ก. ทางบริษัทฯจะยึดของเหล่านี้และนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ US. Customs มารับของไปทำลาย

๒ ไม่แนะนำให้สั่งซื้อของจากประเทศอื่นๆ เนื่องจากของที่เข้ามาจะต้องเสียภาษีขาเข้า และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการเสียภาษีของดังกล่าว

๓ สิ่งของทุกอย่างที่เข้ามาถึงบริษัทฯ จะต้องมีใบรายการของ invoice แนบมากับสิ่งของ เพื่อนที่บริษัทฯสามารถ ตรวจสอบดูว่าของที่เข้ามาถูกต้องตามรายการของที่บรรจุอยู่ในหีบห่อหรือเปล่า บริษัทฯมีสิทธิโดยชอบที่จะเปิดหีบห่อเพื่อตรวจดูสิ่งของ ที่บรรจุอยู่ในกล่องว่าตรงกับรายการหรือเปล่า

๔ ผู้สั่งของจะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าว่าจะมีของส่งมาที่บริษัทฯและจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ก ชื่อของบริษัทส่งของ และ Tracking no ของ DHL, FEDEX, UPS ห้ามใช้บริการของทางไปรษณีย์ USPS เพราะว่าไม่มีใบมอบส่ง

ข เมื่อได้รับของแล้ว จะให้ออกทันทีหรือเก็บไว้เพื่อรวมของกับของอื่นๆ ที่จะตามมาสมทบ และต้องระบุการขนส่งทางอากาศหรือทางเรือ

ค บริษัทฯจะไม่เซ็นรับรองของในกรณีที่กล่องหรือหีบห่อที่บรรจุชำรุด ซึ่งอาจจะมีของภายในกล่องแตกหักหรือเสียหายบริษัทฯจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ง พัสดุสินค้าจะต้องมีชื่อของผู้สั่งของอยู่บนกล่อง หากไม่มีบริษัทฯจะเก็บ Hold จนกว่าบริษัทฯจะได้รับชื่อของผู้สั่งพร้อมกับ tracking no. ซึ่งอาจจะต้องตรงกับหมายเลขที่ระบุไว้

๕ การส่งของทางอากาศ เราจะคำนวณค่าขนส่งโดยน้ำหนักสุทธิหรือน้ำหนักที่ได้มาจากปริมาตรของหีบห่อ แล้วแต่ส่วนไหนมากกว่า

๖ การส่งของเรือ เราจะคำนวณค่าขนส่งจากปริมาตรของหีบห่อเป็นลูกบาศก์ฟุต โดยไม่จำกัดน้ำหนักของสินค้า

เครื่องหมายสินค้าอันตราย

สนใจในบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Email (ภาษาไทย) ได้โดยตรงที่บริษัทฯ

Start typing and press Enter to search